Ngành Công nghệ Thông Tin

Tổng hợp trang web chứa những bài học, hướng dẫn về các lĩnh vực trong CNTT như hệ thống, lập trình, thiết kế, bảo mật, đồ họa, hacker. Các bạn tham khảo các link ở bên dưới.

A – WEBSITES HỮU ÍCH

1. WEBSITE TRONG NƯỚC Viện Công Nghệ Thông tin - http://www.abco.com.vn
Công nghệ thông tin Việt Nam - http://www.itvietnam.gov.vn
Hiệp hội Internet Việt Nam - www.isoc-vn.org
Hội tin học Việt Nam - http://www.vaip.org.vn/
Trung tâm Sát hạch công nghệ thông tin và Hỗ trợ đào tạo - http://www.vitec.org.vn
Tạp chí Tin học và Nhà trường - http://thnt.com.vn
Tạp chí công nghệ thông tin và Internet của VASC – http://www.i- today.com.vn
Tạp chí Tin học và Đời sống - http://www.it-life.vnn.vn
Quản Trị Mạng - http://www.quantrimang.com/
Website Tin Tức CNTT - http://www.PCWonline.net
Việt Nam Security - http://www.security.com.vn
Học lập trình - http://www.hoclaptrinh.com
Hướng dẫn học Tin học - http://tutor.it4vn.com
Website manguon -http://www.manguon.com
Trang web Việt Nam về tutorial Photoshop - href=”http://photoshopvietnam.com”>http://photoshopvietnam.com
Ebooks tin học, Danh bạ - http://www.vietnamwebsite.net/ebook/tinhoc/tinhoc9.htm
Các thủ thuật máy tính - http://nqtam.topcities.com
Trung tâm thông tin - lưu trữ tư liệu địa chính - http://www.cidala.gov.vn
Hệ thống hỗ trợ phát triển nguồn mở Việt Nam - http://www.nguonmo.net
Mạng thông tin tư vấn, tra cứu miễn phí - http://www.netcenter-vn.net
2. WEBSITE NƯỚC NGOÀI http://foldoc.org/: Free online Dictionary of Computing http://www2.computer.org/portal/web/guest/home : The IEEE ComputerSociety
http://www.asis.org/ - American Society for Information Science and Technology http://csdir.org/ - Computer science directory http://www.google.com/Top/Computers/ Google Computer sciencedirectory
http://www.dmoz.org/Computers/Computer_Science/ - Open directoryproject http://srdata.nist.gov/gateway/ - National Institute of Standards andTechonology (NIST): Cổng thông tin truy cập vào CSDL khoa học kỹ thuật trên nhiềulĩnh vực khác nhau. http://www.arxiv.org/ arXiv e-Prints: CSDL miễn phí về ngành Tin học, Toán học,vv. http://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks – Computer_science_bookshelf

3. LIÊN KẾT THAM KHẢO: Nguồn tài nguyên Internet (cổng thông tin, bộ sưu tập web, thư mục web,vv.) theo chủ đề của một số tổ chức,thư viện trong nước và quốc tế. (Gateway/Directories) http://www.csupomona.edu/~library/websites/computer.html - Đạihọc Cal Poly Pamona http://www.library.ucla.edu/search/1510.cfm?su=23 - (UCLA Library) http://www.loc.gov/rr/scitech/selected-Internet/computers.html – Library of Congress, USA.)

B -  CƠ SỞ DỮ LIỆU

1. IEEE Computer Society http://www.computer.org/publications/dlib
2. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến http://www.vjol.info
3. Digital Library of Engineering and Computer Science http://www.morganclaypool.com