Luật Bản Quyền

Luật Bản quyền của Việt Nam được quy định trong Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005. được quy định trong Nghị định của Chính phủ ban hành vào tháng 9 năm 2006.

Một trong những điểm mấu chốt và quan trọng của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam là khoản 2, điều 25.

Theo điều 25, Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 (Quốc hội Việt Nam), các xuất bản phẩm có thể được sử dụng không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút hoặc thù lao gồm:

Sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc giảng dạy
Trích dẫn tác phẩm hợp lý mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của chính cá nhân đó
Trích dẫn tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để viết báo hoặc phát sóng định kỳ trong chương trình phát thanh, truyền hình hoặc phim tài liệu
Trích dẫn tác phẩm để giảng dạy trong trường phổ thông hoặc đại học mà không làm sai ý tác giả và không nhằm mục đích thương mại
Sao chép tác phẩm để lưu trữ hoặc phục vụ công tác nghiên cứu trong thư viện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>