Đọc Tài Liệu Tại Chỗ

Qui định đọc tài liệu tại chỗ

- Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn. Số lượng tài liệu đọc tại phòng đọc không quá 02 cuốn/lần và phải được đăng ký mượn vào phần mềm tại Quầy đăng ký mượn – trả tài liệu đọc tại chỗ.

- Bạn đọc có việc cần ra ngoài phải gửi tài liệu tại quầy của nhân viên thư viện và nhận lại tài liệu khi vào.

Qui trình đọc tài liệu tại chỗ

   1. Tra tìm tài liệu qua OPAC để xác định vị trí tài liệu cần tìm

DSC02567

   2. Vào kho lấy tài liệu trên giá

DSC02571

   3. Mang tài liệu qua quầy “đăng ký mượn – trả tài liệu đọc tại chỗ”

Dang ky muon tai lieu

   4. Đọc xong trả tài liệu tại nơi đã đăng ký mượn

   5. Lấy đồ, trả lại chìa khóa (nếu có), nhận lại thẻ.