Trang Tham Khảo

Trang Tham Khảo Ngành Du Lịch

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến http://www.vjol.info 2. Cơ sở dữ liệu chỉ mục Báo, Tạp chí Việt Nam ProQuest Central http://www.il.proquest.com/pqdweb B. WEB HỮU ÍCH 1. Cơ quan quản lý, viện

Ngành Công nghệ Thông Tin

Tổng hợp trang web chứa những bài học, hướng dẫn về các lĩnh vực trong CNTT như hệ thống, lập trình, thiết kế, bảo mật, đồ họa, hacker. Các bạn tham khảo các link ở bên dưới. A – WEBSITES HỮU ÍCH 1. WEBSITE TRONG NƯỚC Viện Công Nghệ Thông tin - http://www.abco.com.vn Công nghệ thông tin Việt Nam - http://www.itvietnam.gov.vn Hiệp hội Internet Việt Nam - www.isoc-vn.org Hội tin học Việt Nam - http://www.vaip.org.vn/ Trung tâm Sát hạch công nghệ thông tin và Hỗ trợ đào tạo - http://www.vitec.org.vn Tạp chí Tin học và Nhà trường - http://thnt.com.vn Tạp chí công nghệ thông tin và Internet của VASC – http://www.i- today.com.vn Tạp chí Tin học và Đời sống - http://www.it-life.vnn.vn

Ngành Kinh tế

A. CƠ SỞ DỮ LIỆU 1. Wilson Business Abstracts Full text Kế toán, Quảng cáo, Ngân hàng, Giao tiếp, Kinh tế, Tài chính, … - Chỉ mục – 527 nhan đề từ 1982 - Tóm tắt – 527 nhan đề