Tài Nguyên

Bài trích Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015

1. Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016/Phạm Thế Anh// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 2 – 11. 2. Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam:

Bài trích Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015

1. Tối ưu cấu trúc kết cấu vỏ chịu đồng thời ràng buộc độ bền và ổn định…/ Vũ Tùng Lâm, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Chúc//Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015.-Tr. 8 – 14. 2.