Phòng học nhóm – hội thảo

Nội quy phòng Học nhóm và Hội thảo

Quy định phòng Học nhóm – Hội thảo Chỉ sử dụng phòng  làm phòng học nhóm – hội thảo. Không sử dụng làm phòng họp, phòng báo cáo tiểu luận, khoá luận,… Chấp hành sự sắp xếp phòng học nhóm – hội