Mượn Tài Liệu Về Nhà

Mượn Tài Liệu Về Nhà

Quy định mượn tài liệu về nhà: - Kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi ra khỏi phòng mượn. - Thời hạn mượn tài liệu tuỳ thuộc vào từng đối tượng bạn đọc. Hết thời hạn,