Đọc Tài Liệu Tại Chỗ

Phòng Đọc

KHO SÁCH ĐƯỢC TỔ CHÚC THEO HÌNH THỨC KHO MỞ NÊN BẠN ĐỌC ĐƯỢC PHÉP TỰ DO LỰA CHỌ SÁCH TRÊN GIÁ KỆ.    1. Tra tìm tài liệu qua OPAC để xác định vị trí tài liệu cần tìm