Nội Qui Thư Viện

Nội Quy Thư Viện

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Thư viện (TV) mở phục vụ: Thứ 2, 4, 6: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 20h00’ Thứ 3, 5, 7: Mở cửa phục vụ từ 7h30’ đến 16h30’ Thời gian thi