Cơ sở dữ liệu truy cập mở

THÔNG BÁO DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên, Trung tâm TT – TV đã làm thủ tục mua quyền truy cập trực tuyến đối với 02 CSDL: Springer và IEEE