Bài trích Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015

1. Tổng quan kinh tế vĩ mô Việt Nam 2015 và triển vọng 2016/Phạm Thế Anh// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 2 – 11.

Tap-chi-kinh-te
2. Cung tiền và lạm phát ở Việt Nam: Tiếp cận từ mô hình phương trình cấu trúc/Cao Thị Ý Nhi, Lê Thu Giang// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 12 – 21

3. Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các công ty niêm yết tại Việt Nam: Phương pháp tham số và phi tham số/Vũ Thịnh Trường, Võ Hồng Đức// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 22 – 34

Từ khóa: Hiệu quả kỹ thuật; SFA; DEA; Doanh nghiệp niêm yết, Việt Nam

Tóm tắt: Đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp là đề tài thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các nhà làm chính sách. Tại Việt Nam, ở khu vực sản xuất công nghiệp, nhiều nghiên cứu về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp đã được thực hiện. Tuy nhiên, các nghiên cứu đo lường và đánh giá hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán vẫn chưa được thực hiện nhiều. Mục đích của nghiên cứu này là đo lường hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết. Phương pháp biên ngẫu nhiên (SFA) và màng bao dữ liệu (DEA) được sử dụng để đo lường và phân tích trên bộ số liệu gồm 70 doanh nghiệp giai đoạn 2008-2012. Kết quả nghiên cứu bằng hai phương pháp cho thấy các doanh nghiệp có hiệu quả kỹ thuật bình quân lần lượt ở mức 45,49% (SFA) và 56,7% (DEA). Thêm nữa, tỷ lệ doanh nghiệp có cùng hiệu quả kỹ thuật và tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) thấp chiếm đến gần một nửa, trong khi có đến 20% số doanh nghiệp có hiệu quả kỹ thuật cao nhưng hệ số ROE lại thấp. Các doanh nghiệp này cần cắt giảm 43,3% chi phí đầu vào để đạt hiệu quả kỹ thuật toàn diện tương ứng. Có thể thấy, các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập vẫn chưa quản trị tốt nguồn lực của mình nên gánh nặng chi phí ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và sinh lãi của họ.

4. Tác động của phát triển thị trường tài chính đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam: Tiếp cận bằng trọng số ENTROPY và mô hình ARDL/Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Quyết// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 34 – 44

5. Hợp tác tài chính tiền tệ trong ASEAN+3: Nội dung cam kết, thực trạng và triển vọng/Nguyễn Cẩm Nhung// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 45 – 52

6. Tác động vĩ mô và bất ổn tài chính đến vốn đệm của các ngân hàng thương mại tại các quốc gia ASEAN+/Lê Hồ An Châu// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 53 – 61

7. Mối quan hệ phi tuyến giữa thu nhập và tham nhũng tại các nền kinh tế chuyển đổi/Đặng Văn Cường// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 62 – 70

8. Mối quan hệ giữa chất lượng và sự bền vững trong liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân/Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 71 – 78

9. Kiểm soát người đại diện: Vai trò của thế chế trong quản trị tập đoàn tư nhân Việt Nam/Nguyễn Vũ Hùng, Lê Quang Cảnh// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 79 – 86

10. Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo tới sự hài lòng và lòng trung thành của sinh viên trong đào tạo trực tuyến/Bùi Kiên Trung, Phạm Long// Tạp chí Kinh Tế & Phát triển Số 222 tháng 12/2015.- Tr. 87 – 96