Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016

 

396

Bài trích: Tạp chí giáo dục số 396 kì 2 tháng 12/2016

  1. Một số định hướng về cơ cấu tổ chức phục vụ công tác quản lí việc xây dựng, nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới Việt Nam/ Đoàn Văn Ninh//Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-Tr1-3

Tóm tắt:Phát triển đội ngũ xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới cũng như củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức phục vụ nghiên cứu về chương trình giáo dục phổ thông là những công việc quan trọng góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo yêu cầu nên tại các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Bài báo này đề cập đến một số định hướng về cơ cấu tổ chức để trước mắt phục vụ công tác quản lí việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời nêu một số hướng đi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập và góp phần đổi mới căn bản trong phát triển đội ngũ nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam.

Từ khóa: giáo dục phổ thông, công tác quản lí, định hướng, cơ cấu tổ chức

  1. Đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên phổ thông/ Phạm Bích Thủy// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-Tr4-7

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học có vai trò quan trọng đối với người giáo viên phổ thông. Nghiên cứu khoa học vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người giáo viên. Tuy nhiên, chương trình đào tạo giáo viên hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của người học. Trên cơ sở phân tích thực trạng chương trình đào tạo hiện nay, bài viết đề xuất một số biện pháp góp phần đổi mới chương trình đào tạo nhằm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của người giáo viên phổ thông.

Từ khóa: nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực, chương trình đào tạo, năng lực nghiên cứu khoa học, giáo viên trường phổ thông

  1. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước/ Phạm Như Nghệ// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-Tr 8-12

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về khái niệm, điều kiện, các loại hình đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học và quá trình triển khai đào tạo liên thông ở Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp – giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: giáo dục đại học, Quản lí nhà nước, giáo dục nghề nghiệp, Đào tạo liên thông, nhu cầu nhân lực, Phát triển kinh tế xã hội.

 

  1. Thực trạng hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường Trung học cơ sở Giáp Bát (Quận Hoàng Mai – Hà Nội)/ Nguyễn Thị Thu Hà// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016 –Tr 13-15

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức học sinh là một trong những mục tiêu quan trọng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì đổi mới.

Từ khóa: học sinh tiểu học, đạo đức, giáo dục đạo đức, hoạt động giáo dục, Quản lý, quản lý hoạt động giáo dục đạo đức

  1. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyển môn tại trường Trung học cơ sở Đền Lừ – Hoàng Mai, Hà Nội/ Lê Hải Vân// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-Tr 16-18

Tóm tắt: Việc bồi dưỡng tăng cường năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn là vấn đề cấp thiết, là một trong những giải pháp có tính đột phá nâng cao chất lượng dạy – học ở các nhà trường nói chung và trường THCS nói riêng. Bài báo đưa ra thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại Trường trung học cơ sở Đền lừ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội trên cơ sở đó tìm hiểu những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để tìm giải pháp cho hoạt động này.

Từ khóa: tổ chuyên môn, trường trung học cơ sở, Quản lý

  1. Các loại điểm trắc nghiệm thường được sử dụng trong đánh giá năng lực người học/ Trần Thị Cẩm Thơ// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-Tr19-21

Tóm tắt: Để đo năng lực của thí sinh về một môn học nào đó, ta thường dựa trên một thang đo năng lực. Mỗi thang đo khác nhau có một loại điểm đánh giá năng lực khác nhau. Cần phải lượng hóa quá trình giáo dục để kết quả đánh giá có hiệu quả và có thể tin cậy được. Bởi vậy, trong quá trình lượng hóa cần đến một thang điểm, một loại điểm trắc nghiệm phù hợp. Bài báo giới thiệu các loại điểm trắc nghiệm thường được sử dụng trong đánh giá năng lực người học ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: năng lực, Điểm trắc nghiệm

  1. Tổ chức môi trường hoạt động giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi theo mô hình giáo dục cộng đồng/ Đinh Thị Đoan Hương// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016 –Tr22-24

Tóm tắt: Bài viết đề xuất ý tưởng về việc ứng dụng mô hình giáo dục cộng đồng trong việc tổ chức môi trường hoạt động giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở các trường mầm non hoặc nhóm trẻ gia đình. Thông qua phân tích những đặc trưng của mô hình này, đề xuất cách thức tổ chức môi trường hoạt động giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi, và những ưu thế của mô hình này trong việc hỗ trợ các bậc cha mẹ trong quá trình chăm sóc – nuôi dạy con, cũng như giúp họ tiết kiệm chi phí. Qua đó, nêu số khuyến nghị để triển khai ứng dụng mô hình một cách hiệu quả trong thực tiễn giáo dục mầm non Việt Nam.

Từ khóa: Môi trường hoạt động, giáo dục cộng đồng, trẻ dưới 36 tháng tuổi

 

  1. Bàn về khái niệm năng lực định hướng không gian cho trẻ mầm non/ Nguyễn Thị Hằng Nga// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr 25-28

Tóm tắt: Để phát triển năng lực định hướng không gian cho trẻ, giáo viên mầm non cần phải nắm được cấu trúc tâm lí của NLĐHKG (spatial ability) bao gồm 3 thành tố chính: tri giác không gian, hiển thị không gian và tư duy không gian. Trong đó, thành tố hiển thị không gian gồm 3 dạng: tưởng tượng quan hệ không gian, hiển thị không gian, tư duy không gian đóng vai trò quan trọng cho quá trình nội tâm hóa chuyển định hướng không gian thành năng lực định hướng không gian

Từ khóa: trẻ mầm non, Năng lực định hướng không gian

9. Thuyết đa trí thông minh với giáo dục tiểu học/ Nguyễn Thúy Hạnh// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016 –tr 30-33

Tóm tắt: Thuyết Đa trí thông minh (Multiple Intelligences theory) ra đời cách đây 30 năm và đã có những ứng dụng thành công trong giáo dục ở nhiều quốc gia trên thế giới. Quan điểm mỗi người học có thể sở hữu nhiều loại hình trí thông minh khác nhau và trí thông minh là cái có thể rèn luyện và học được đã giúp các nhà giáo dục thay đổi về phương pháp giảng dạy hướng tới đào tạo nên những con người toàn diện có khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và sáng tạo ra sản phẩm phục vụ đời sống con người. Thuyết Đa trí thông minh cũng đã chứng minh những hiệu quả của nó khi áp dụng vào giáo dục tiểu học, là loại hình giáo dục có những đặc thù rất riêng của người học. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết đề cập đến những khả năng ứng dụng của học thuyết này ở bậc tiểu học, với mong muốn các giáo viên tiểu học có thêm một góc nhìn, một cách tiếp cận mới trong nhu cầu và xu thế đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường tiểu học.

Từ khóa: giáo dục tiểu học, đa trí thông minh

  1. Phát triển năng lực sử dụng hư từ như các phương tiện nối kết, định hướng lập luận cho học sinh lớp 5/ Chu Thị Thủy An// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr 35-38

 

Tóm tắt: Việc dạy hư từ cho học sinh tiểu học, trong những năm gần đây, đã được các nhà giáo dục quan tâm nghiên cứu. Nhưng đặt vấn đề dạy chúng như các kết tử – tác tử lập luận thì lần đầu tiên được đề cập đến ở bài báo này. Các tri thức và kĩ năng sử dụng các phương tiện nối kết và định hướng lập luận này của học sinh lớp 5 sẽ được hình thành một cách nhẹ nhàng, sinh động nếu được tiến hành bằng hệ thống bài tập mà chúng tôi đề xuất.

Từ khóa: năng lực, phát triển, lập luận, hư từ

11. Rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán/ Nguyễn Văn Thanh// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr 39 40

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học giải toán nhằm xác định hướng giải và tìm cách giải bài toán. Thông qua hoạt động giải toán sẽ rèn luyện các kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh như: phân tích; tìm hiểu đề toán; phát hiện các mối quan hệ trong đề toán; suy luận tìm hướng giải và cách giải.

Từ khóa: kĩ năng siêu nhận thức, dạy học giải toán

12. Một số vấn đề về dạy tích hợp trong dạy học các yếu tố hình học ở trường tiểu học/ Lê Thị Cẩm Nhung// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr41-45

Tóm tắt: Hiện nay có nhiều nghiên cứu về tích hợp và dạy học tích hợp trong dạy học Toán ở Tiểu học. Tuy vậy, việc nghiên cứu, chỉ ra một số hướng có thể khai thác, thực hiện dạy học tích hợp cho một mạch kiến thức ở tiểu học còn chưa nhiều. Bài báo này đề cập một số hướng, gợi ý giúp giáo viên có thể khai thác để thực hiện dạy học tích hợp một số yếu tố hình học trong môn Toán ở Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, gắn toán học với đời sống, với các môn học khác.

Từ khóa: tiểu học, dạy học tích hợp, các yếu tố hình học

13. Tổ chức dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua dự án học tập bài Một số phương pháp đếm nâng cao (Đại số 11)/ Trần Thị Hà Phương// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr 47-51

Tóm tắt: Phép đếm trong giải tích tổ hợp đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là trong khoa học máy tính và toán ứng dụng. Để giải quyết được các vấn đề có tính ứng dụng, phức tạp, học sinh cần được trang bị các phương pháp đếm nâng cao và việc tổ chức các dự án học tập sẽ giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Thông qua các dự án học tập học sinh có thể nắm bắt được nội dung và các ứng dụng mang tính thực tiễn của lý thuyết tổ hợp.

Từ khóa: Bồi dưỡng, dạy học dự án, học sinh giỏi, phương pháp đếm nâng cao

14. Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông/ Lê Thanh Oai// Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr52-55

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn khi được sử dụng trong dạy học Sinh học có vai trò kép, vừa hình thành, khắc sâu kiến thức đồng thời phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề thực tiễn cho người học. Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu quy trình thiết kế bài tập thực tiễn và một số ví dụ về dạng bài tập này trong chương trình Sinh học 11 THPT.

Từ khóa: thực tiễn, Sinh học 11, thiết kế bài tập

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam/ Nguyễn Thị Diễm Hằng – Cù Hạnh Tâm/ /Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr58-60

Tóm tắt: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một yêu cầu bức xúc, một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. SV xem môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn “ngoại đạo”, “học để thi”, không có ý nghĩa, ứng dụng gì đối với cuộc sống của họ cả. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân xuất phát từ phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng như thái độ và phương pháp học tập của sinh viên. Để giải quyết được thực trạng trên, trước hết cần phải xem xét lại phương pháp giảng dạy của giảng viên đối với môn học này, vì giảng viên là người đầu tiên đem lại hứng thú học tập, là người truyền dẫn tri thức cho sinh viên. Bài viết đề xuất một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ khóa: phương pháp giảng dạy, Tính tích cực, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

16. Mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy Khoa học cơ bản ở các trường Đại học Sư phạm/ Nguyễn Duân – Đinh Thị Hồng Vân – Đặng Thị Dạ Thuỷ/Tạp chí giáo dục-Số 396 kì 2-12/2016-tr61-64

Tóm tắt: Tích hợp khoa học cơ bản và nghiệm vụ sư phạm là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên. Để có thêm cơ sở khoa học cho việc áp dụng quan điểm tích hợp này ở các trường sư phạm, nghiên cứu thực trạng mức độ tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy các học phần khoa học cơ bản ở các trường đại học sư phạm đã được tiến hành. Kết quả khảo sát trên 145 giảng viên và 1047 sinh viên sư phạm cho thấy việc tích hợp này chưa được tiến hành thường xuyên. Để quá trình tích hợp rèn luyện năng lực sư phạm thông qua giảng dạy các học phần khoa học cơ bản đem lại hiệu quả cao, các trường đại học sư phạm cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc tích hợp; biến quan điểm tích hợp này thành chủ trương của nhà trường và quán triệt ở tất cả các giảng viên dạy khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm.

Tóm tắt: Tích hợp, giảng dạy, trường đại học sư phạm, khoa học cơ bản, năng lực sư phạm