Bài trích Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015

1. Tối ưu cấu trúc kết cấu vỏ chịu đồng thời ràng buộc độ bền và ổn định…/ Vũ Tùng Lâm, Trần Ngọc Thanh, Nguyễn Văn Chúc//Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015.-Tr. 8 – 14.

tap-chi-co-khi
2. Nghiên cứu xác định thông số phun hợp lý của hện thống phun nhiên liệu động cơ diesel theo chỉ tiêu kinh tế và môi trường khi sử dụng nhiên liệu sinh học/ Ths.Mai Đức Nghĩa, Ths. Nguyễn Ngọc Cảnh, PGS. TS Phạm Hùng Thắng// Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015.-Tr. 15 – 19.

3. Mô hình thuật phóng ngoài đạn bắn dưới nước và thử nghiệm/ Nguyễn Sỹ Hòa// Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015.-Tr. 20 – 24

8. Ứng dụng Matlab simulink để mô hình hóa hệ truyền động quay máy khoan xoay cầuCƂШ – 250T có tính đến ảnh hưởng của độ cứng đất đá và áp lực trục/Nguyễn Chí Tình, Khổng Cao Phong, Lưu Hồng Quân, Lê Ngọc Dùng// Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 8 năm 2015.-Tr. 48 – 54

Từ khóa: Truyền động điện; Mô hình hóa; Matlab Simulink; Khoan xoay cầu.
Tóm tắt: Trong mỏ lộ thiên, các máy khoan xoay cầu được sử dụng để khoan các lỗ mìn xấp xỉ 30cm với chiều sâu xấp xỉ 15m. Trạng thái hoạt động của máy khoan phụ thuộc vào độ cứng của đất đá và áp lực trục. Để có thể hiểu rõ về hệ trạng thái hoạt động của hệ thống, trong bào báo này, việc mô phỏng về hệ thống đã được trình bày. Kết quả mô phỏng đã được thể hiện tính chất của hệ thống.