Monthly Archives: August 2018

THÔNG BÁO DÙNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của sinh viên, Trung tâm TT – TV đã làm thủ tục mua quyền truy cập trực tuyến đối với 02 CSDL: Springer và IEEE